KPA Tekst Jednolity

Myśli, które uciekły mi z głowy...

Temat: Pismo mieszkańców do Wójta w sprawie obwodnicy
Witam

proponuję zapoznać się z:

POSTANOWIENIE Nr /2008
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1) i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 123 KPA,

postanawiam
uznać za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ‟Budowa obwodnicy Tyńca Małego
i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 ............

więcej
http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/pu ... p?id=96801

STANCA
Źródło: forum.tyniec-maly.pl/viewtopic.php?t=90Temat: BRUZDOWA od Jarej do Glebowej
" />
">Pismo do PPIS z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul.Bruzdowej
Warszawa, dn. 09.07.2007
UD-XV-WOŚ/2371/7624/66-3/06/07/MP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa

Zgodnie z:
- art. 106 K.p.a.,
- art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Jarej do ul. Glebowej na działkach nr ew. 1, 4/2, 11/2, 14/2, 24/2, 25/2, 28/2, 30/2, 33/2, 38/2 z obrębu 1-06-12, oraz 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/3, 6/3, 9/2, 10 z obrębu 1-06-14 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.

Źródło: e-wilanow.pl/component/jmrphpbb/topic/viewtopic.php?t=123


Temat: ABC tworzenia Klubu Sportowego
OKi,no to od poczatku.
Na początek musimy się okreslić,czy chcemy aby nasz klub prowadził działalność gospodarczą,czy też nie.
Wersja I - Klub Sportowy który nie prowadzi działalności gospodarczej
opierając się na USTAWA z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej.(tekst jednolity) oraz USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r.Prawo o stowarzyszeniach.
(tekst jednolity) a także ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU) z dnia 16 stycznia 2006 r.w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2006 r.)
a także na KPA czynimy następujace kroki:
1. Organem ewidencyjnym dla takiego klubu jest starosta.
2. Do zaewidencjonowania klubu potrzebne są nastepujace dane (załączniki potem ):
§ 5. W ewidencji zamieszcza się:
1) datę wpisu;
2) numer ewidencyjny:
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) cel działania;
9) teren działania;
10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11) inne uwagi.
Źródło: voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?t=8091


Temat: Kopalnia Skrzelczyce
Dla zainteresowanych:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na : ‟wydobywaniu kopaliny pospolitej-wapieni dewońskich”Skrzelczyce”/pole wschodnie/ przy użyciu materiałów wybuchowych oraz w sposób mechaniczny wraz z jego wstępną przeróbkąĂ˘Â€Â.
Znak: 7624/3/08 Pierzchnica, 2009-02-24
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska/Dz.U.z 2008r Nr 25,poz.150/ w związku z art.153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227),

WÓJT GMINY PIERZCHNICA
zawiadamia że w dniu 16.02.2009 r. wydał postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej-wapieni dewońskich ‟Skrzelczyce”/pole wschodnie / przy użyciu materiałów wybuchowych oraz w sposób mechaniczny wraz z jego wstępną przeróbką realizacja w m.Skrzelczyce dz.nr.ewid.12/12, 12/13, 12/17, 12/19, 12/21, 13/14,14/9.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, pokój nr 23 w godzinach urzędowania.
Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczone postanowienia,
o którym mowa wyżej.
Zapoznanie się z treścią ww.postanowienia nie jest obowiązkowe.
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele nieruchomości, na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.
Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek w obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania w jednostce ewidencyjnej gminy Pierzchnica.

Wójt Gminy Pierzchnica

Data ogłoszenia obwieszenia‌‌‌‌‌‌..
Miejsce ogłoszenia:
- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy
- Strona internetowa Urzędu Gminy w Pierzchnicy
- Tablica ogłoszeń w miejscowości Skrzelczyce
Źródło: pierzchnica.info/viewtopic.php?t=19


Temat: skreślenie z listy studentów
Praca pań w dziekanacie jest niewątpliwie ciężka i stresująca. Studentów jest wielu a ich zaledwie 2-3. Końcówka sesji egzaminacyjnej, sesja poprawkowa to nieustanna rzeka nas studentów do drzwi dziekanatu. U osób mniej odpornych na stres taka sytuacja już po tygodniu budzi instynkt mordercy.

Mój problem z paniami z dziekanatu był taki, że oczekiwały iż wraz z indeksem złożę dowód wpłaty czesnego za studia.
Pewnie dlatego że nie do końca rozumię przepisy KC :

Art. 462. § 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Art. 463. Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

Według mnie student w części podpisanej umowy dotyczącej czesnego jest dłużnikiem i ma prawo do pokwitowania zapłaty swego długu. No ale skoro panie z dziekanatu żądają abym to pokwitowanie im wydał to chyba jestem wierzycielem (a UŚ dłużnikiem) i dlatego muszę je załączyć do indeksu celem uzyskania wpisu na następny semestr. Tylko dlaczego kierunek przepływu środków jest inny od oczekiwanego?
Moje protesty na nic się nie zdały. Dowiedziałem się że z mojego powodu nie będzie się zmnieniać czegoś co dobrze funkcjonuje tyle czasu. Fakt iż wierzyciel dostaje swój dowód (z banku, czy poczty) nie miał znaczenia.

Art. 220. KPA

§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, znanych organowi z urzędu bądź możliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.


Nie ma znaczenia również to że informacja stanowiąca tajemnicę bankową do której w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939) tekst jednolity z dnia 13 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 665) przestrzegania zobowiązani są :

Art. 104.
1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

pań z dziekanatu nie obowiązuje. Trochę to mnie zaniepokoiło bo odniosłem wrażenie, że po naszej rozmowie jedna z tych pań nie darzy mnie już sympatią.
Zauważyłem również, że niektórzy studenci oddają pocztowe dowody zapłaty. Co im zostaje? Na ogół figa choć niektórzy wykonują kserokopie.

Dlaczego to napisałem? Skoniła mnie do tego interpretacja słowa "nieuiszczenia" zawartego w § 25 ust. 7 w związku ze skutkiem z ust. 1c :

1 W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan wydaje decyzję o:
a skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i warunkowym wpisie na następny semestr,
b skierowaniu na powtarzanie semestru,
c skreśleniu z listy studentów.

7 Decyzja, o której mowa w ustępie 1, pkt c) może zostać wydana także w przypadku nieuiszczenia w przewidzianym terminie odpowiedniej opłaty z tytułu wpisu na semestr (rok) studiów (czesne), powtarzania semestru (roku) lub powtarzania przedmiotu.

rozmiana jako "przynieś mi tu w zębach dowód zapłaty albo będziesz miał problem".

Biorąc pod uwagę że sytuacja ta spotkała mnie w sesji w której termin złożenia indeksu upływał wcześniej niż termin płatności czesnego i chcąc dotrzymać regulaminowego terminu złożenia indeksu człowiek musiał wpłacić mimo że do upływu termin płatności czesnego było jeszcze kilka dni stwierdziłem że najlepiej będzie dla świętego spokoju złożyć dowód wpłaty na ręce pań z dziekanatu. Koszt stosunkowo niewielki dzień urlopu i podróż do Katowic, psychiczny - poczułem się taki malutki. Skutek - pani z dziekanatu miała satysfakcję a ja upragnioną pieczątkę w indeksie.

Wnioski :
1 pani z dziekanatu ma zawsze rację
2 jeśli masz wątpliwości patrz pkt 1

Praktyczne zastosowanie wniosków - pani z dziekanatu chce podanie, pokwitowanie, indeks czy cokolwiek innego daj jej to o ile zachowanie tego jest mniej cenne dla Ciebie niż to co otrzymasz wzamian.
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2220


Temat: Wymeldowanie
Kategoria sprawy: Meldunek
Sprawa: Wymeldowanie
Zakres sprawy: Wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania w trybie administracyjnym
Sprawę załatwia: Wydział Spraw Administracyjnych UMK, składanie podań o zameldowanie w trybie administracyjnym - Punkt Obsługi Mieszkańców stanowisko 3, Centrum Administracyjne Al. Powstania Warszawskiego 10, tel. 61-69-101, prowadzenie postępowań - Referat Postępowań Meldunkowych -VII p. pok. 715, 718, 719, 720, 721 tel. 61-69-345, fax 413-15-46 Załączniki:

Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub wniosek wskazujący, że wymeldowanie zostało dokonane wadliwie. 2. Tytuł prawny do lokalu (przydział, wyciąg z ksiąg wieczystych - kserokopia + oryginał - do wglądu). 3. Decyzja, wyrok, ewentualnie inne dokumenty, z których wynika utrata praw do przebywania w lokalu - kserokopia + oryginał - do wglądu.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Przeprowadzenie kontroli dyscypliny meldunkowej. 2. Występowanie do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. 3. Przeprowadzenie wizji lokalnej przy udziale stron. 4. Współpraca z Centralnym Biurem Adresowym, Centralnym Rejestrem Skazanych, Rejonowymi Urzędami Pracy, Sądami, Prokuraturą oraz ambasadami i konsulatami Polski. 5. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej. 6. Sprawdzenie przesłanek wymeldowania w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 7. Zbadanie czy w chwili dokonywania czynności meldunkowych były zachowane wszystkie przesłanki określone ustawą. 8. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA - z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. z 1984 r. Dz. U. Nr 32 poz. 174, z 1989r. Dz. U. Nr 35 poz. 192, z 1990r. Nr 34 poz.198, z 1997 r. Nr 113 poz. 733, Nr 88 poz. 554, z 1998r. Nr 106 poz.668). 2. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Dz. U. Nr 162 poz. 1119, z 1999 r. Dz. U. Nr 111 poz. 1281, z 2000 r. Dz. U. Nr 5 poz. 67, z 2000 r. Dz. U. Nr 83 poz. 946, Nr 122 poz. 1317, Nr 95 poz. 1041). 3. Prawo spółdzielcze - ustawa z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288, Nr 133 poz. 654, z 1996 r. Nr 5 poz. 32, Nr 24 poz. 110, Nr 43 poz. 189 z 1997 r. Dz. U. Nr 32 poz. 183, Nr 121 poz. 769 i poz. 770, Nr 111 poz. 723 z 1999 r. Dz. U. Nr 40 poz. 399, Nr 60 poz. 636, Nr 77 poz. 874, Nr 99 poz. 1151). 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 1997 r. Nr 114 poz. 739, z 1998 r. Dz. U. Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126 i z 2000 r. Nr 106 poz. 1118). 5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 1991 r. Dz. U. Nr 36 poz. 161, z 1992 r. Dz. U. Nr 20 poz. 78, z 1993 r. Dz. U. Nr 28 poz. 127 z 1995 r. Dz. U. Nr 85 poz. 426, Nr 141 poz. 692, z 1996 r. Dz. U. Nr 43 poz. 189, Nr 146 poz. 680, Nr 156 poz. 773, z 1997 r. Nr 137 poz. 926, Nr 141 poz. 943 i poz. 944, z 1998 r. Nr 133 poz. 872, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Dz. U. Nr 114 poz. 1193 i Nr 122 poz. 1315)

Uwagi:
1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza. 2. Postępowanie jest wolne od opłat skarbowych.


--------------------------------------------------------------------------------
Źródło: weselneforum.pl/viewtopic.php?t=55827


Temat: MASA - schody coraz wyższa i coraz bardziej strome
" />hawk własnie odpowiedzieli:

Komenda Wojewódzka Policji Radom, dnia 27 stycznia 2004 r.
z/s w Radomiu

P O S 1 A N O W I E N I E

na podstawie art 65b ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (D2 U Nr 98, poz 602 z 1997r z póżn, zm) ze zmianą na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 149 poz 1451 z 2003 r.) i art
106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz U Nr 98. poz 1071 z 2000 r z późn. zm).
po przeprowadzeniu postępowań,a z wniosku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu w sprawie wydania opinii dotyczącej wykorzystania drogi w sposób szczególny v, związku 7, planowanym zorganizowaniem przez Pana Sebastiana................ - przejazdu rowerowego „Masy Krytycznej - Parak/ary" w dniu 30 stycznia
2004 r. w godz. J7.00 - 19 00 w Radomiu ulicami; pl Konstytucji 3 Maja. Zeromskiego Struga,
Kelles-Krauza, Wemera, Mireckiego. Limanowskiego, 1905 Roku, Dawkonta, Poniatowskjego
25-go Czerwca, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Pl Konstytucji 3 Maja

postanawiam:

pozytywnie zaopiniować wniosek z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:
1. Organizator zmieni trasę przejazdu i odbędzie się on ulicami: pl. Konstytucji 3 Maja,
Żeromskiego, Moniuszki, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Traugutta, Zciomskiego. Pl
Konstytucji 3 Maja. 2 Przejazd rowerowy odbędzie się przy ruchu otwartym, w czasie trwania którego uczestnicy
będą poruszać się zgodnie z przepisami Ustawy z 20.06.1997 r Prawo o ruchu drogowym
tzn.:
a) liczba rowerów w kolumme nie będzie przekraczała 15 (art 32 ust 1 pkt 2),
b) odległość między jadącymi kolumnami nie będzie mniejsza niz 200m (art. 32 ust. 2),
c) uczestnicy przejazdu nie będą poruszali się obok siebie (art. 33 ust. 3 pkt 1)

3. Możliwe jest niestosowanie się uczestników przejazdu do warunków określonych w pkt 2
pod warunkiem zapewnienia policyjnego pilotażu kolumny rowerzystów oraz zabezpieczenia
przez osoby uprawnione, bezkolizyjnego przejazdu w miejscach przecinania się kierunków
ruchu
4. Wyposażenie rowerów będzie zgodnie z wymogami określonymi w § 53 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z 2003 r).
5. Uczestnikiem imprezy może być osoba posiadająca kartę rowerową lub motorowerową o ile
nie ukończyła 18 lat (an 96 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym)
6. Wszyscy uczestnicy przejazdu, swoim zachowaniem, nie mogą stwarzać zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą zaśmiecać pasa drogowego.
7. Wszyscy uczestnicy przejazdu zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez Policję i służby porządkowe organizatora, k także przestrzegać warunków określonych
w zezwoleniu pod rygorem przerwania przejazdu
8. Organizator „Masy Krytycznej - Parakrar. jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo
osobom uczestniczącym w przejeździe oraz porządek podczas trwania imprezy
9. Organizator obowiązany jest zapewnić
- wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną,
- pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy,
- warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy (służba porządkowa, organizator, policja, służby medyczne),
10. Organizator „Masy Krytycznej - Parakrary jest obowiązany:
11. uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się
odbyć przejazd współdziałać z Policją, stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia
przejazdu
12. 1Sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas przejazdu obejmujący
a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy
ubioru wyróżniające te osoby,
b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu
z Policją,
c) rodzaj i ilość środków technicznych, oraz miejsce ich rozlokowania,
d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego przejazdu, w uzgodnieniu
z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi
służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego,
e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników przejazdu,
f) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją
w trakcie trwania przejazdu.
g) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających
z przebiegu przejazdu - przed i w trakcie jego trwania.

12 Zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt II.
13 Powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie
występowania utaidnień w ruchu drogowym
14 Na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu
w uzgodnieniu z Policją
15 Przekazać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w mchu wynikających
z planowanego przejazdu.
UZASADNIENIE:
Konieczność zmiany trasy przejazdu wynika z faktu, że odbywał się on będzie po zapadnięciu zmroku i z uwagi na okres zimowy należy liczyć się z pogorszeniem warunków jazdy (śliska nawierzchnia jezdni, opady śniegu), co stwarza realne zagrożenie dla uczestników przejazdu.
Proponowana zmiana trasy przejazdu podyktowana jest przede wszystkim troską o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestników „Masy Krytycznej - Parakrary"

POUCZENIE:
Zgodnie z art 141 § 1 i 2 kpa, stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Policji w terminie 7 dni od daty doręczenia Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie


Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu
z upoważnienia


Radom, dn. 28/01/2004
Miejski zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Kalińska 4/8
26-600 Radom
W związku z postanowieniem wydanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu organizatorzy Masy Krytycznej informują, iż wycofują wniosek złożony w dniu 8 stycznia 2004 r o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny i tym samym nie biorą odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przez rowerzystów w dniu 30/01/2004.
Uzasadnienie
Organizatorzy nie są w stanie sprostać wymaganiom postawionym przez Komendę Wojewódzką Policji przedstawionym w załączonym piśmie.
Źródło: forum.radom.pl/viewtopic.php?t=1774